Hizmetlerimiz

Kapsamlı ve Entegre

İş Planlama ve Raporlama

Şirketler için stratejik, operasyonel ve pazarlama planları hazırlamada profesyoneliz. Müşterilerimizin iş operasyonlarının farklı aşamalarını planlamalarına olanak sağlayan yıllık finansal bütçeler, finansal tablolar ve göstergeler hazırlamak, operasyonel süreçleri takip ederek planların gerçek verilerle uyumluluğunu izlemek ve şirketler için nihai raporlar hazırlamak konusunda uzmanız.

Ekonomik Fizibilite Çalışmaları

Karar vermeye katkı sağlayan en etkin çözümleri sunmak için pazar, finansal, teknik ve yasal çalışmalar hazırlarız. 

Önerilen bir projenin veya mevcut bir çalışmanın güçlü ve zayıf yönlerini nesnel olarak ortaya koyduğumuz, önerilen projenin / planın pratik uygulamasının sistematik bir değerlendirmesini yaparız. Mevcut fırsatları ve tehditleri, proje için gerekli kaynakları, başarı olasılıklarını ve yatırım fırsatlarını belirlemeye ve değerlendirmeye yardımcı oluruz.

Finansal Analiz

Çeşitli alanlarda finansal analizler yürüttüğümüz akıllı dinamik modeller tasarlamak için iş zekası araçlarını uyarlamada deneyimliyiz; finansal gösterge analizi, operasyonel süreçler analizi ve takibi, satışlar, alımlar, envanter ve nakit gibi; bunun yanı sıra müşteri takip raporları ve insan kaynakları analiz raporları ile.

Muhasebe ve Finansal Denetim

Deneyimli ekibimizle, periyodik finansal tabloları hazırlarız ve nakit akışı, deneme dengesi ve gelir tablosu gibi tüm finansal ve muhasebe verilerini ve raporlarını denetleriz. Demirbaşların yıllık amortismanını hesaplamaya ve net defter değerlerini belirlemeye ek olarak, satın alma süreçlerinin kontrolü için stok yönetim sistemi hazırlarız ve maliyet hesaplayıcıları ve fiyatlandırma sistemleri geliştiririz.

Şirketleri ve Yatırım Portföylerini Finansal Değerlendirme

Uzman ekibimiz aracılığıyla, şirketleri mevcut net değerlerini belirleyerek değerlendiririz; yeni yatırımcıları çekmek, borç ve yükümlülüklerin değerini belirlemek veya uyuşmazlıklar, davalar ve diğer konularla ilgili konuları belirlemek amacıyla. Ayrıca, yatırım portföyü analiz hizmetleri sunarız ve portföydeki her projenin finansal durumunu ortaya koyarız.

Proje Tasarımı ve Geliştirme

Tutkulu ekibimizi karakterize eden tasarım odaklı düşünme metodolojisiyle, projelerinin yapı taşlarını müşterilerimizle birlikte inşa etmek için insanların ihtiyaçlarını, teknolojinin yeteneklerini ve iş başarısının gerekliliklerini entegre ederiz. Kullanıcıya odaklanırız ve müşterilerimizin benzersiz ve uygulanabilir bir iş modeli oluşturmasına yardımcı olmak için tasarım, organizasyon ve yönetimi dikkatli bir şekilde harmanlarız ve ardından her bir unsuru için ek kartlar oluştururuz.

Değer Zinciri ve Rekabet Avantajı İnovasyonu

Müşterilerin zihninde marka için özgün bir vizyon ve konumlandırma yaratmada deneyimli uzmanlarımızla, uçup giden fikirleri gözden geçeririz, onları yenilikçi kılan, rekabetçi değer yaratan ve pazara girmelerini ve en büyük kazançları elde etmelerini sağlayan benzersiz bir avantaj sağlayan sistematik bir şekilde tasarımlar sunarız.

Proje Öneriler Hazırlama ve Yazma

Deneyimli profesyonel ekibimizle, iş projesi önerini tüm unsurları ve detayları ile hem organizasyonel hem de teknik yönleri dikkate alarak ve yatırım fırsatını vurgulayarak hazırlayıp tasarlarız, böylece yatırımcıları, finansörleri ve karar vericileri projeye onay vermeye ve teknik ve finansal destek sağlamaya teşvik ederiz.

İş Kurumsallaştırma

Şirketleri şeffaflığı, gerçek izlemeyi ve hesap verebilirliği teşvik eden hassas bir kurumsallaşma sürecinden geçiririz. Bunu; ana ve yan operasyonların yapılarını departmanların ve kişilerin idari yapılarıyla bütünleşik olarak doğru kurgulanması üzerinde çalışarak, bu yapılardaki her bireyin sorumluluk ve görevlerini tanımlayarak, tüm iş seviyeleri için departmanlar ve bireyler düzeyinde profesyonel iş tanımları yazarak ve müşteri yaşam döngüsünü çizip tasarlayarak yaparız.

Organizasyon Politikalarını Hazırlama

Uzman ekibimizle, şirketin ve bölümlerinin genel organizasyon politikalarını oluşturup çizeriz, en iyi uygulamalara ulaşmak için bu politikaların uygulanmasına katkı sağlayan kural ve prosedürleri yazarız. Buna finans, satış ve pazarlama, envanter, fiyatlandırma ve diğerleri gibi çeşitli politikalar dahildir.

Kalite Güvencesi

Saha ve teknik ekibimizle; projenin belirlenen planlara göre ilerlemesini sağlarız, uygulama mekanizmalarını takip edip değerlendiririz, planları ve performansı gelecekteki sonuçlarla ilişkilendiririz; çıktıların, sonuçların ve etkinin mevcut ve gelecekteki yönetiminin iyileştirilmesini sağlarız, uygunluk, etkililik, etki ve sürdürülebilirlik açısından performansın iyileştirilmesine ve istenen sonuçlara ulaşılmasına yardımcı oluruz.

Sözleşmeleri Oluşturma ve Düzenleme

Bilgili ve deneyimli ekibimizle çalışan ve tedarikçi sözleşmelerini, hizmet tekliflerini ve iş ortakları arasındaki sözleşmeleri özenle hazırlarız, ilgili taraflar arasındaki sözleşme sürecini kurgulayıp organize ederiz.

Araştırma ve Raporları Hazırlama

Alanında uzman araştırma ekibimizle, pazar araştırmaları ve raporları ile proje ve iş değerlendirme raporları hazırlarız. Müşterilerimizin iş sektörü ile ilgili tüm araştırma ve kıyaslama çalışmalarını çeşitli bilimsel araştırma metodolojilerini kullanarak sağlamaktan, kaynak ve referanslarla belgelenmiş değerli ve kaliteli araştırma makalelerini ellerine vermekten gurur duyarız.

İş Danışmanlığı

Deneyimli finans ve iş danışmanlarından oluşan ekibimiz aracılığıyla müşterilerimize; özel bilgiye, beceriye ve gerçeklerin ve verilerin sistematik analizine dayalı objektif çözümler uygulayarak sorunları çözmelerine, operasyonlarını iyileştirmelerine ve işlerini geliştirmelerine yardımcı olan en iyi yönetim, finans ve iş danışmanlığını sunarız.